ISO 14001:2015/EMAS

Visame pasaulyje plintanti darnaus vystymosi idėja, griežtėjantys įstatymai ir nuolat augantis suinteresuotų šalių susirūpinimas aplinkosaugos problemomis skatina organizacijas prisiimti įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimas – vienas iš būdų, kaip prisidėti prie darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo ir sistemiškai valdyti įmonių/organizacijų daromą poveikį aplinkai. Reikalavimus aplinkos apsaugos vadybos sistemoms apibrėžia:

  • Tarptautinis standartas ISO 14001 (Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės);
  • Europos Bendrijos reglamentas EMAS (Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr. 1221/2009).


ISO 14000 standarte pateikti modeliai nurodo, kokius vadybos sistemos elementus įmonė turi įgyvendinti, siekdama užsibrėžtų aplinkos apsaugos tikslų.

ISO 14001 tikslas – galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

ISO 14001 standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai:

  • Konkurencinis pranašumas rinkoje. Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema formuoja suinteresuotų šalių pasitikėjimą ir teigiamą požiūrį į organizaciją. Atsiveria didesnės galimybės dalyvaujant viešuose pirkimuose, gaunant leidimus ir licencijas.
  • Efektyvus kaštų valdymas. Vykdant nuolatinį aplinkos apsaugos monitoringą, užkertamas kelias incidentams, avarijoms ir teisės aktų pažeidimams – taip sumažėja draudimo kaštai, išvengiama baudų mokėjimo kontroliuojančioms institucijoms.
  • Mažesnės veiklos sąnaudos. Stebint, vertinant ir tausojant naudojamus išteklius, mažėja sąskaitos už atliekų tvarkymą, gamtos išteklių sąnaudas.
  • Visuomet vykdomi įsipareigojimai. Pagal standarto reikalavimus veikianti procedūra padeda įmonei užtikrinti aplinkos apsaugos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų įgyvendinimą
  • Mažinamas poveikis aplinkai. Suformuota aiški organizacijos aplinkos apsaugos politika suteikia pagrindą veiksmingai mažinti organizacijos produktų, paslaugų bei procesų poveikį aplinkai. Pasaulinė praktika įrodė, kad veiksminga aplinkosaugos vadybos sistema leidžia sumažinti organizacijos poveikį aplinkai 20-30 procentų.


Standarto ISO 14001 ir EMAS reglamento reikalavimai gali būti taikomi įvairioms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio ar dydžio, geografinių, kultūrinių ir socialinių sąlygų. Šis standartas gali būti integruojamas su vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

UAB „Kvalitetas“ gali įgyvendinti standarto ISO 14001 ar EMAS reikalavimų diegimą, teikti konsultacijas ar vykdyti mokymus tik įmonės pasirinktomis temomis, parengti įmonės aplinkos apsaugos veiklos ataskaitą pagal EMAS reikalavimus.

Kontaktas pasiteiravimui: Gintarė Laucė, el. paštas info@uabauk.lt, telefonas: +370 628 55983.